Login

Nieuwe gebruiker?


Meld u hier direct aan

Aanmelden
Header afbeelding
Gewasbescherming + Branchenieuws

Publicatie Activiteitenbesluit, glastuin-bouw en open teelten

04-12-2017

Op 28 november jl. is het Koninklijk Besluit gepubliceerd dat de inwerkingtreding regelt van nieuwe regelgeving voor glastuinbouw en open teelten. Per 1 januari 2018 geldt voor de glastuinbouw een zuiveringsplicht voor te lozen afvalwater en voor open teelten worden de regels aangescherpt om verwaaiing van schadelijke stoffen naar het oppervlaktewater te verminderen. De nieuwe regelgeving is bedoeld om de verontreiniging van het oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen te verminderen.

(Glas)tuinbouw
Bedrijven met glas of vaste opstanden moeten per 1 januari 2018 afvalwater dat gewasbeschermingsmiddelen bevat zuiveren met een rendement van ten minste 95%. De regel wordt ingevoerd om ervoor te zorgen dat er geen milieuschade meer ontstaat door de afvoer van gewasbeschermingsmiddelen naar het riool en oppervlaktewater. Bedrijven kunnen het afvalwater zelf zuiveren of daarvoor een mobiele installatie laten komen. Zij kunnen er ook voor kiezen om gebruik te maken van een collectieve zuiveringsinstallatie. Glastuinbouwbedrijven die in de grond telen en te maken hebben met veel toestromend grondwater (kwel en inzijging) kunnen bij het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften aanvragen, zodat de voorschriften kunnen worden toegesneden op de specifieke situatie van deze bedrijven.

Er is een meetprotocol opgesteld om het zuiveringsrendement van een installatie vast te kunnen stellen. De Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw (BZG) houdt een lijst bij met installaties die volgens het meetprotocol voldoen aan de gestelde eisen. Met deze goedgekeurde installaties kunnen telers aantonen dat zij de ten minste 95% zuivering van het afvalwater halen.

Telers die geen afvalwater lozen hoeven niet te beschikken over een installatie. Voor handhavers en telers is een protocol opgesteld waarmee zij aannemelijk kunnen maken dat zij niet lozen.

Drift
Op een aantal andere punten wordt het Activiteitenbesluit ook gewijzigd. Zo moeten bedrijven met een open teelt voortaan maatregelen nemen om de verwaaiing (drift) van gewasbeschermingsmiddelen met ten minste 75% te verminderen. Deze verplichting geldt voortaan voor het hele perceel, dus ongeacht de aanwezigheid van een sloot of de afstand tot een sloot. Om aan te kunnen tonen dat een spuittechniek of maatregel de drift in voldoende mate reduceert, is een meetprotocol opgesteld waarmee de driftreductie van een spuittechniek wordt bepaald ten opzichte van een vastgestelde referentietechniek. De Technische Commissie Techniekbeoordeling (TCT) houdt een lijst bij met indeling van spuittechnieken in driftreductieklassen.

Voor de fruitteelt is overgangsrecht opgenomen voor gebruik van een vanggewas of tunnelspuit. Vanaf 2021 moet bij gebruik hiervan ook worden aangetoond dat voldaan wordt aan de eisen voor driftreductie.

Teeltvrije zone
Om het naastgelegen oppervlaktewater te beschermen, moet een teeltvrije zone worden toegepast. Voor de gewassen gras, graszaad en granen (haver, rogge, spelt, teff, triticale, vlas, zomer- en wintertarwe, zomer- en wintergerst) is een verdubbeling van de teeltvrije zone voorzien van 0,50 m (voorheen 0,25 m). Voor overige teelten gelden de bestaande teeltvrije zones. Bij een driftreductie van 90%, in plaats van de minimaal voorgeschreven 75%, is het soms mogelijk deze teeltvrije zone te verkleinen.


Laat een bericht achter:
Geen gegevens gevonden

Fout in de captcha!
Er is een fout opgetreden bij het opslaan van uw gegevens (server)
Er is een fout opgetreden bij het opslaan van uw gegevens
Uw gegevens zijn verzonden
Een ogenblik geduld a.u.b. uw aanvraag wordt verwerkt.

« Terug naar overzicht

Disclaimer RSS

bezoek
adres

telefoon
fax

e-mail
website

BTW-nr
K.v.K.
 

Vossenburchkade 68
2805 PC Gouda

+31 (0) 182 68 86 68
+31 (0) 182 68 86 67

info@plantum.nl
www.plantum.nl

NL809984738B01
Rotterdam 24319599