verenigd voor Nederlandse zaden en jonge planten

Plantum is de branchevereniging voor 300 bedrijven in de sector veredeling, vermeerdering en opkweek van zaden en jonge planten.

Nieuws

Uitbreiding toelatingen Ortiva en vrijstelling Amistar

Het Ctgb heeft de aangevraagde uitbreidingen voor diverse kleine toepassingen toegekend. Voor zaadteelt van Engels raaigras is er weer een vrijstelling voor Amistar.

Lees meer

Vacature Specialist Markttoegang en fytosanitair beleid

Werken in een Topsector van de Nederlandse economie.
Werken voor de innovatieve, (inter)nationaal toonaangevende groene sector.
Werken aan duurzaamheid, productkwaliteit en voedselzekerheid.

Lees meer

TERUGBLIK: Het EU-Plantdebat 2024

Op 6 juni zijn de Europese Verkiezingen. Bekijk hier de terugblik op het EU-Plantdebat, dat mede georganiseerd werd door Plantum op 14 mei. Tijdens dit debat gingen kandidaat-Europarlementariërs van diverse politieke partijen met elkaar in gesprek over belangrijke thema’s zoals water, innovatie, klimaat en handel.

Lees meer

VOOR PLantum staaN DRIE PIJLERS VOOROP

Plantum_Icon_Duurzaamheid2 kopie

Doorslaggevend bijdragen aan de verdere verduurzaming van de land- en tuinbouw.

Plantum_Icon_Innovatie kopie 2

Een effectief intellectueel eigendomsrecht en brede toegang tot genetische bronnen en veredelingsmethoden. Dat zijn de basisvoorwaarden voor innovatie.

Plantum_Icon_Markttoegang2 kopie

Werkbare fytosanitaire systemen wereldwijd en duidelijke regelgeving.

OVER PLANTUM

De sector voor zaden en jonge planten is een dynamische en internationale omgeving die constant aan verandering onderhevig is. Dit vraagt van Plantum, net als van haar leden, dat de blik naar buiten is gericht en dat snel ingespeeld kan worden op veranderende (markt)omstandigheden. Cruciaal daarbij is de intensieve samenwerking met aanpalende organisaties op dossiers en het verder
werken aan sterke internationale contacten door een actieve bijdrage van de vereniging en haar leden in internationale organisaties.

Om de ‘license to operate’ van de sector te behouden en te versterken, zal, naast de huidige dialoog met de politiek en landelijke overheden, het ingezette beleid rond een proactieve communicatie richting belanghebbenden, NGO’s, media en leraren
geïntensiveerd worden waarbij de vereniging het positieve en transparante ‘verhaal van de sector’ vertelt, gefundeerd met kwantitatieve data.

Bekijk onze andere projecten