Strategische pijler Duurzaamheid

De sector levert een wezenlijke bijdrage aan de verdere verduurzaming van de land- en tuinbouw door gezond en weerbaar uitgangsmateriaal te produceren dat bijdraagt aan duurzamere teeltsystemen met minder gebruik van gewasbescherming, geschikt water, energie en meststoffen.

Daarmee draagt de sector bij aan oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken in de teelt en verder in de ketens. Ook speelt de sector een belangrijke rol in verschillende andere ‘Sustainable Development Goals’ zoals het veilig stellen van voedselzekerheid, het verhogen van welzijn in de wereld en aan keten- en consumenteneisen ten aanzien van individuele producten.

Goed uitgangsmateriaal is de basis van kwalitatief en kwantitatief betere productie van plantaardige producten.