OPEN VOOR ALLEN Topsector onderzoekscall

2 | 04 | 2021

OPEN VOOR ALLEN Topsector onderzoekscall

De Topsectoren Agri&Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, en Water hebben hun jaarlijkse call opengesteld voor nieuwe Publieke-Private Samenwerkingen (PPS). Dit jaar is er een budget van 15 miljoen euro beschikbaar. De call Landbouw, Water, Voedsel kent onderstaande missies:

 1. Kringlooplandbouw
 2. Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie
 3. Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied
 4. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
 5. Duurzame en veilige Noordzee en andere wateren
 6. Nederland is en blijft de best beschermde delta ter wereld.
ST2 subthema’s:
Generieke sleuteltechnologieën ten behoeve van het ontwikkelen van kennis, concepten en ondersteunende technologieën (thema 50)

Het betreft de volgende technologieën:

 • Genoomtechnologie om genetische variatie in kaart te brengen en deze te koppelen aan onderliggende genen en allelen.
 • Bio-informatica en big data om complexe genomen te reconstrueren, te vergelijken, de verschillen te interpreteren en modellen en software hiervoor te ontwikkelen.
 • Genomic prediction gericht op de ontwikkeling van modellen om op grote schaal fenotypische eigenschappen te voorspellen op basis van genoominformatie.
 • Gene editing om genetische variatie te creëren en de functie van genen en genetische interacties vast te stellen (alleen van toepassing voor plant en witte biotechnologie).
 • Overige innovatieve veredelingsmethoden om genetische variatie te kunnen sturen, waardoor nieuwe vormen van veredeling mogelijk zijn, b.v. haploïden-inductie, aseksuele vermeerdering, gerichte recombinatie (plant) en invriezen van embryo’s (dier).
 • Fenotypering gericht op ontwikkeling van nauwkeurige toets- en meetmethoden voor nieuwe en bestaande kenmerken ter ondersteuning van de veredeling, bij voorkeur high through-put en gecombineerd met big-data.
 • Zaad- en reproductietechnologie gericht op ontwikkeling van methoden ter verkrijging van een hoge of verbeterde kwaliteit zaaizaad en pootgoed (plant) en sperma of embryo’s (dier) dat vrij is van ziektes en een hoge vitaliteit bezit.
Generieke sleuteltechnologieën ten behoeve van onderbelichte en opkomende gewasgroepen (thema 51)
Doel is het ontwikkelen van generieke sleuteltechnologieën ten behoeve van een aantal onderbelichte en opkomende gewasgroepen. Dit betreft met name: biobased gewassen, rotatie- en eiwitgewassen, fruit en bomen, kleine bloemisterij- en bloembollengewassen, paddenstoelen en zeewier. In principe geldt ook hier de standaard private cofinanciering van 50%, behalve voor gewasgroepen die relatief nieuw zijn zoals biobased- (non-food), rotatie- en eiwit-gewassen, zeewier die in het kader van de missies aandacht moeten krijgen (30%). Groene Veredeling (thema 52)
Het onderzoek is gericht op vragen vanuit de biologische sector en betreft de ontwikkeling van robuuste rassen met resistentie tegen ziekten en plagen en/of abiotische stress, naast kennisontwikkeling over planteigenschappen, die essentieel zijn voor rassen binnen nieuwe robuuste teeltsystemen onder low-input condities. Het onderzoek richt zich op voedsel- en rotatiegewassen (groenbemesters). Het onderzoek moet zowel de biologische als de gangbare sector dienen. Het gebruik van GMO-technieken is uitgesloten. Voor dit subthema geldt een minimale private cofinanciering van 30%. Deadlines
Indienen PPS-ideeën:                              uiterlijk 16 mei 2021
Terugkoppeling naar indieners:              uiterlijk 14 juni 2021
Indienen volledige PPS-voorstellen:     uiterlijk 14 september 2021
Terugkoppeling naar indieners:              vanaf 1 november 2021 Meer informatie
De volledige calltekst, met de uitwerking van de missies, vindt u hier. Als u vragen heeft, of hulp nodig heeft bij het proces, dan kunt u contact opnemen met Monique van Vegchel.

Gerelateerde artikelen

Uitbreiding toelatingen Ortiva en vrijstelling Amistar

Het Ctgb heeft de aangevraagde uitbreidingen voor diverse kleine toepassingen toegekend. Voor zaadteelt van Engels...

Lees meer

Vacature Specialist Markttoegang en fytosanitair beleid

Werken in een Topsector van de Nederlandse economie. Werken voor de innovatieve, (inter)nationaal toonaangevende groene...

Lees meer

TERUGBLIK: Het EU-Plantdebat 2024

Op 6 juni zijn de Europese Verkiezingen. Bekijk hier de terugblik op het EU-Plantdebat, dat...

Lees meer

Meld je nu aan voor een plantum lidmaatschap