SUR definitief van tafel na besluit Europese Commissie

9 | 02 | 2024

Nadat het Europees Parlement op 22 november vorig jaar de conceptverordening Duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen (SUR) wegstemde kondigde de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen op 6 februari aan het omstreden voorstel te willen intrekken.

Andere aanpak nodig

Er was veel weerstand tegen het voorstel om het gewasbeschermingsmiddelengebruik in 2030 te halveren en geen enkel gebruik van gewasbescherming toe te staan in zogenaamde (nog niet nader gedefinieerde) ‘gevoelige gebieden’. Na verwerping door het Europees Parlement in november werd in de raad van landbouwministers nog gewerkt aan een sterk afgezwakt voorstel. Maar de Europese Commissie (de initiatiefnemer voor het wetsvoorstel) trekt de concept SUR nu dus in, omdat zij constateert dat het plan ‘een symbool is geworden van polarisatie’ en dat ‘meer dialoog en een andere aanpak nodig is om door te gaan’.

Vervolg

Met de aankomende Europese Parlementsverkiezingen in juni en de vorming van een nieuwe Europese Commissie, is het de vraag of en hoe snel er nieuwe initiatieven zullen volgen. De concept SUR is definitief van tafel. Maar Von der Leyen benadrukte dat wel een verandering nodig is om het verslechteren van de bodem- en grondwaterkwaliteit in Europa te stoppen. Ze kondigde aan dat er een dialoog zal komen met de sector over effectief beleid. Dan zal er waarschijnlijk een nieuw voorstel komen, dat op meer draagvlak kan rekenen.

Gevolgen

Plantum is blij dat niet-stimulerende en rigide voorstellen, zoals de 50 procent reductiedoelstelling, van tafel zijn. Terecht is vastgesteld dat ‘meer dialoog en een andere aanpak nodig zijn’. Wel gaat de wegval van gewasbeschermingsmiddelen door de Europese herbeoordeling onverminderd door evenals de verplichting om te voldoen aan andere wet- en regelgeving, zoals de Kaderrichtlijn Water. We moeten en wíllen blijven werken aan verduurzaming van de gewasbescherming, waarin veredeling en sterk uitgangsmateriaal belangrijke onderdelen van de oplossing kunnen vormen. In Nederland blijven we samenwerken onder het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming 2030 met daarin centraal de agrarische ondernemer en weerbare teelten met maximale geïntegreerde gewasbescherming.

Aandachtspunten

In potentie had de SUR de transitie naar weerbare teeltsystemen kunnen ondersteunen. Bijvoorbeeld met de ontwikkeling en implementatie van alternatieve gewasbeschermingsmiddelen en -methoden, zoals het vergroten van de beschikbaarheid van ‘groene’ laagrisico gewasbeschermingsmiddelen, het ondersteunen van de toepassing van preventieve precisietechnieken als zaadbehandeling en het bevorderen van de toegankelijkheid van nieuwe veredelingsmethoden. Ook had de SUR voor een gelijker Europees speelveld kunnen zorgen.

Met de aangekondigde dialoog komt er hopelijk bij de wetgevers meer oog voor stimulerende maatregelen om de overgang naar duurzamere teeltsystemen te maken, met ook een voldoende verdienmodel voor telers. In lijn met de ambities van de Europese Green Deal.

Gerelateerde artikelen

Symposium ‘Plant Resilience Innovations Through the Chain’

This year ‘Seed Meets Technology’ will focus on: How to grow a resilient crop, making...

Lees meer

Hoofdlijnen nieuwe Pensioenregeling bekend

Werkgevers- en werknemersorganisaties in de agrarische en groene sectoren hebben afspraken gemaakt over de nieuwe...

Lees meer

Plantenkwekers-cursus weer van start

Het doel van de Plantenkwekerscursus is om medewerkers van plantenkwekerijen meer theoretische achtergrond te geven...

Lees meer

Meld je nu aan voor een plantum lidmaatschap