Jaarplan 2023:
Future-proof in de
digitale transitie

Inleiding Organisatieontwikkeling 

 

Naast de drie inhoudelijke pijlers kent de strategie een belangrijke dwarsdoorsnijdende pijler gericht op de organisatie Plantum zelf en de positionering in de omgeving waarin zij werkt. Het gaat daarbij om de structuur en de taakverdelingen tussen de besturen, (hoof)commissies, gewas- en projectgroepen en de taken van het bureau.

Het doel van de ontwikkelagenda is het vereenvoudigen van de verenigingsstructuur, het intensiveren van de samenwerking op dossiers met stakeholders en het verder werken aan sterke internationale contacten. Daarnaast gaat het om de ledencommunicatie en het vernieuwen en verbreden van de ledenparticipatie en om de communicatie met de belangrijkste doelgroepen in overheid, politiek, en maatschappij. Alle inspanningen op het gebied van communicatie moeten bijdragen aan positieve beeldvorming en een betrouwbare positionering van de sector op basis van feiten.

Bij de vereniging Plantum is algemene ledenvergadering het hoogste besluitvormende orgaan. Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging en vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. Het bureau in Gouda bestaat uit 21 personen. Zij ondersteunen de verschillende groepen en vertegenwoordigen de vereniging in bestuurlijke, politieke en maatschappelijke discussies. Bij de vereniging zijn verder zo’n duizend vrijwilligers van lidbedrijven nauw betrokken. Zij zijn actief in besturen, (hoofd)commissies en werk-, project- en gewasgroepen.

In de Plantum strategie 2023-2027 wordt de verdere ontwikkeling van de organisatie benoemd als ‘doorsnijdend’ speerpunt. De nieuwe pijlers worden verder vormgegeven in het reguliere overleg van de secretarissen met de verschillende hoofdcommissies. Op bestuurlijk niveau wordt gekeken naar de rol van het algemeen bestuur als opdrachtgever van de (hoofd)commissies en naar de bestuurlijke verantwoordelijkheden van het algemeen bestuur en de vier afdelingsbesturen. Deze zaken worden opgepakt onder leiding van het algemeen bestuur.

Vanuit de nieuwe strategie 2023-2027 zijn het afgelopen jaar twee belangrijke veranderingen doorgevoerd het Plantum-bureau. Vanuit de strategische pijler Duurzaamheid gaan we leden ondersteunen bij het opstellen van de duurzaamheidsrapportages die de komende jaren gevraagd gaan worden. Om daarvoor ruimte te maken én om de toenemende complexiteit in markttoegang het hoofd te bieden is Arieke de Vries aangenomen op het markttoegangsdossier. Dat geeft Daniel Ende ruimte om de duurzaamheidsrapportages op te starten. Gezien het groeiende belang van communicatie, dat wordt benadrukt in de strategie, is Elsbeth Ketting aangetrokken als senior communicatiespecialist na het vertrek van Mariska van der Klis. Zij wordt ondersteund door Loretta Schoone als junior communicatiespecialist. De komende tijd verwachten we door pensionering meer personele veranderingen. Zo is het algemeen bestuur gestart met de zoektocht naar een vervanger van Niels Louwaars als directeur/secretaris. 

Naast de operationele verenigingszaken is Plantum bestuurlijk betrokken bij een aantal voor de sector belangrijke organisaties. Zo heeft het bureau bestuurlijke verantwoordelijkheid in Naktuinbouw, de Nederlanse TuinbouwRaad, Plantnet International, BO-Akkerbouw, Stichting CSAR, TKI-T&U en Euroseeds, Nak en in vele commissies en werkgroepen van deze en andere instellingen. Daarnaast draagt Plantum leden voor als bestuursleden bij deze en andere organisaties, zoals VNO/NCW (Jaap Mazereeuw) en ISF (Marco van Leeuwen). Ook treedt Plantum op als ‘observer’ in besturen, zoals dat van het Communautair Kwekersrechtbreau (CPVO), via ISF of Euroseeds bij de International Treaty en Commission on Genetic Resources en UPOV. Bureaumedewerkers dragen ook inhoudelijk bij aan alle commissies van Euroseeds en aan ‘coordination groups’ van ISF. Deze taken worden als essentieel gezien voor het optimaal vertegenwoordigen van de sector en zullen ook het komend jaar worden voortgezet.

Het financieel beheer van de vereniging is een belangrijke taak van het bureau. Dit gaat zowel om het innen van contributiegelden en andere baten, als het scherp in het oog houden van de uitgaven. De financiële positie van Plantum is gezond. Wat betreft het operationeel beheer heeft de verhuurder van het bureau in Gouda extra ruimte aan kunnen bieden tegen een redelijke prijs. Daarnaast is de ICT-omgeving een permanent punt van aandacht, zowel wat betreft effectiviteit als veiligheid.

2022-2023

Communicatie is een centrale taak van de vereniging en het bureau. Plantum streeft naar proactieve communicatie met leden en betrokkenen buiten de vereniging. Het begin dit jaar in samenwerking met de hoofdcommissie Imago vastgestelde communicatieplan ‘Proactief naar positief’ geeft invulling aan deze uitgangspunten. Met de nieuwe huisstijl en de nieuwe website krijgt deze nieuwe proactieve aanpak bij Plantum ook een fris en modern gezicht. Daarnaast is het ‘Message House’ vastgesteld waarin de kernboodschappen zijn geformuleerd waarmee Plantum naar buiten treedt. Ook is de basis gelegd voor de social media strategie van Plantum om de zichtbaarheid op social media verder te verbeteren.

Tegelijkertijd werd het afgelopen jaar een groot aantal activiteiten ontwikkeld vóór en mét leden en voor externe doelgroepen. Na de COVID periode zijn dit jaar ook de themamiddagen weer opgepakt voor verschillende dossiers. Op de (internationale) Fascination of Plants Day 2023 werd stevig uitgepakt met de Planten Peepshow vlak bij de Tweede Kamer en de Planten Peptalk in Nieuwspoort. Beide evenementen scoorden zeer goed bij een breed publiek en waren een basis voor vele nuttige netwerkgesprekken met politici, beleidsmakers en maatschappelijke organisaties.

Om de belangstelling van VMBO leerlingen voor plantenteelt en -veredeling aan te wakkeren werd in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Biologie (NIBI) gestart met de ontwikkeling van een lessenserie. Voor HAVO/VWO is er al een serie die door een groot aantal scholen is gebruikt.

Inhoudelijk werd op een aantal dossiers samengewerkt met andere partijen om gezamenlijk met één geluid naar buiten te treden. Dat was het geval met het voorstel van de Europese Commissie over New Genomics Techniques (NGT), ook gingen we met NGO’s in discussie in Pakhuis de Zwijger en bij de coöperatie ODIN. In Nieuwspoort werd gediscussieerd met Bionext en ‘No Patents on Seeds’ over octrooien. Voortbouwend op de samenwerking met Oxfam-Novib werkt Plantum met internationale NGO’s aan een  ‘Seeds for Food Coalition’.

2023-2024

Communicatie met de buitenwereld is essentieel om de ‘license to operate’ van de sector te behouden en te versterken. Het komende jaar zullen we de proactieve communicatie intensiveren naar belanghebbenden, NGO’s, media en leraren, naast de bestaande dialoog met de politiek en landelijke en Brusselse overheden. Dat betekent dat we opnieuw verschillende evenementen en bijeenkomsten organiseren en onze zichtbaarheid in de (social) media zullen vergroten. We zullen ook instrumenten introduceren waarmee we het resultaat van onze activiteiten beter kunnen meten en de effectiviteit van de inzet kunnen verhogen.

Dit alles is erop gericht het verhaal van de sector met afgestemde kernboodschappen voortdurend gestructureerd naar buiten te brengen. Om dat verhaal kwantitatief te kunnen onderbouwen, verzamelen we data over de economische waarde, over investeringen in innovatie en gegevens over de duurzaamheidsbijdrage van de sector.

Om de transparantie over de sector verder te vergroten is de ambitie om het komende jaar een brede dialoog te organiseren rond actuele, zwaarwegende dossiers, zoals NGT, SUR en PRM. Het doel is om partijen met verschillende meningen bij elkaar te brengen, kennis te delen en in debat te gaan. Daarmee positioneren we Plantum als opinieleider en versterken we onze positie - en daarmee de positie van onze leden - richting de politiek en andere relevante stakeholders. Dit effect versterken we door rondom deze dialoog gerichte media aandacht te genereren.

Een hoogtepunt het komende jaar is het 100-jarig bestaan van het ISF. Deze bijzondere viering van het congres vindt plaats in Rotterdam en Plantum is gastheer. Het is een uitgelezen moment om (internationale) stakeholders te spreken over de actuele issues en daarbij het belang van Plantum-leden naar voren te brengen.

2022-2023

Public Affairs (PA) speelt een cruciale rol binnen Plantum en heeft in de periode van 2022-2023 aanzienlijk bijgedragen aan het versterken van onze belangenbehartiging. De nauwe samenwerking tussen de afdelingen Communicatie en PA heeft geleid tot succesvolle strategieën om onze stem te laten horen bij belangrijke politieke besluitvormers in zowel Den Haag als Brussel.

Door middel van persoonlijk contact, het onderhouden van relaties en het continu investeren in het bestaande netwerk met politici en Nederland en daarbuiten, is draagvlak en reikwijdte gecreëerd op alle politieke niveaus. Zo bouwt Plantum effectief directe relaties op en zijn wij in staat gebleken om onze standpunten over belangrijke beleidskwesties op gepaste momenten naar voren te brengen. Daarbij houden we rekening met het continu veranderende gebruik van communicatiemiddelen en social media zodat wij de juiste mensen op het juiste moment goed en snel weten te bereiken.

De specifieke PA inspanningen bij activiteiten, zoals de Fascination of Plants Day, waarbij politieke stakeholders zijn uitgenodigd, gaf ons de gelegenheid om hen rechtstreeks te betrekken bij onze innovatieve sector en hen bewust te maken van onze belangen. Ook met het Prins Heerlijk Plant Ontbijt op Prinsjesdag creëerde we een waardevol moment, waar leden en politieke stakeholders op een informele en ontspannen manier met elkaar in gesprek konden gaan. Het oprichten van een PlantumPoort in Nieuwspoort zorgt daarnaast voor structureel contact met overheid, leden, politiek en journalistiek.

Het afgelopen jaar waren we actief betrokken bij complexe dossiers, zoals het NGT, SUR en PRM voorstel van de Europese Commissie. Door gerichte ontmoetingen met politici in Brussel te organiseren, kregen we de kans om onze standpunten duidelijk te presenteren en de belangen van onze leden goed te vertegenwoordigen. Dit heeft ons in staat gesteld om effectief op te komen voor de sector en inzicht te bieden in de uitdagingen waar we voor staan.

2023-2024

Vooruitkijkend naar 2023-2024 verwachten we een uitdagend jaar voor Public Affairs. Met zowel (onverwachtse) nationale als ook de Europese verkiezingen in het vooruitzicht en belangrijke dossiers op de politieke tafels, staan we voor nieuwe uitdagingen en kansen. Belangrijk daarbij kan ook zijn dat de aandacht van de nieuwe Europese Commissie zal verschuiven, mogelijk naar geopolitiek en veiligheid en daarmee verbonden strategische autonomie en veiligheid, iets dat onze belangenbehartiging zal beïnvloeden.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, maken we een planning van evenementen en bijeenkomsten om op de juiste momenten met de juiste politici de dialoog aan te kunnen gaan over de actuele onderwerpen die van invloed zijn op onze sector. Daarbij zullen we actief de samenwerking opzoeken met andere brancheorganisaties, omdat we geloven in de kracht van collectieve inspanningen om onze belangen effectiever te behartigen en om de juiste onderwerpen ‘top of mind’ te krijgen en te houden.

Een ander belangrijk aspect van onze aanpak is het organiseren van bedrijfsbezoeken voor de vele ‘nieuwe’ politici. Door hen te laten zien wat de sector de samenleving biedt, vergroten we het begrip voor onze uitdagingen en kansen.

Tot slot willen we politici en beleidsmakers een podium bieden bij events, die wij ook weer via sociale media kunnen verspreiden. Dit stelt hen in staat om hun visie en plannen voor onze sector direct te delen met ons publiek, wat de transparantie en interactie tussen alle betrokken partijen bevordert.

Public Affairs is een krachtig middel om onze positie te versterken en invloed uit te oefenen op het beleid op zowel nationaal als Europees niveau. Door samen te werken met onze leden, partners en politieke stakeholders, bouwen we aan een duurzamere en innovatieve toekomst voor de sector.

  • #6

    FASCINATION OF PLANTS DAY

    Op onze jaarlijkse Fascination of Plants Day is het belang van planten voor gezondheid, welzijn en duurzaamheid uitgedragen aan een breed publiek. Belangstellenden werden verleid in de Planten Peepshow en tijdens de Planten Peptalk bijgepraat door sprekers van verschillende organisaties.